اخباررویدادهای ترکمن صحرا

تورکمن های دمکرات ایران: روز جهانی زبان مادری گرامی باد!

21 فوریه (برابر با دوم اسفند) از طرف یونسکو ،روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده است.

“زبان مادری”، اولین زبانیست که یک کودک ،اولین کلمه را با آن بیان میکند و در ادامه ، شروع به یاد گیری  دیگر کلمات  میکند.

متاسفانه در کشورمان ،زبان های مادری اقوام و ملیت های ساکن  ایران  به رسمیت شناخته نمیشوند .نیمی از دانش آموزان از آموزش بزبان مادری محروم میباشند.

حکومت اسلامی  علیرغم اینکه آموزش بزبان مادری اقوام گوناگون  ، در اصل 15  قانون اساسی صریحا قید  شده ، ولی  تا به امروز با آن، به مخالفت برخاسته است. و خواست “آموزش بزبان مادری”را توطئه دشمنان ج. اسلامی قلمداد نموده است. و آنرا عامل تهدیدآمیزی برای “وحدت “کشور می داند.از آنجهت همیشه  سیاست  نابودی زبانها ی غیر فارسی را دنبال کرده  است.

در تورکمن صحرا سیاست کلی نظام ، نابودی زبان تورکمنی با هدف آسیمیله کردن مردم تورکمن بوده است.

علیرغم تلاش های  دولت برای نابودی زبان تورکمنی ،  به همت تلاش های کنشگران فرهنگی ، نویسندگان، شاعران وهنرمندان متعهد  تورکمن ، زبان تورکمنی  همچنان زنده نگه داشته شده است.ما در اینجا  از تلاش های این عزیزان  ،نهایت  قدر دانی را   میکنیم .

ما بر این باوریم :احترام به زبان های مادری سایر اقوام و ملیت ها از پیش شرط های پذیرش برابر حقوقی تمامی مردمان ایران میباشد.

ما ضمن گرامی داشت  دوم اسفند روز جهانی زبان مادری ،تلاش برای بالندگی زبان  تورکمنی را وظیفه خود  میدانیم و همیشه برابر حقوقی تمامی زبانها را فریاد خواهیم زد.

تورکمن های دمکرات ایران