اخباررویدادهای ترکمن صحرا

تحریم انتخابات نمایشی یک وظیفه اخلاقی و ملی است!

جمهوری اسلامی در تدارک برگزاری “انتخابات” نمایشی مجلس شورای اسلامی و خبرگان است.
در این دوره از انتخابات مجلس، رد صلاحیت ها بلافاصله بعد از نام نویسی کاندیداها، از فرمانداری‌ها آغاز گردید. هدف آنها انتخاباتی مهندسی شده و “خالص سازی” بیشتر از افراد مخلص و مطیع رهبر است.
مجلس و انتخابات در این رژیم توتالیتر مضحکه ای بیش نیست. نمایندگان مجلس جزیی از این نظام جهل و جنایت هستند.این ها هیچگونه اراده و توانی در متحول کردن اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور به نفع مردم را ندارند. آنها در خدمت سیاست ها و اوامری هستند که در طی این دهه ها کشور را به ویرانه و زندگی مردم را به مرز فاجعه انسانی رسانده اند.
“نمایندگان” با تصویب قوانین دیکته شده به آنها، مسیر فسادها، تجاوزات، کشتارها و فقر مردم را به صورت قانونی هموار می کنند.
“نمایند‌گان مجلس” بعنوان مهره های این رژیم توتالیتر درهمه این فجایع ضد انسانی از کشتار کودکان تا زندان، تجاوز وشکنجه و اعدام معترضین جان به لب رسیده سهیم ودر مقابل ملت آزادیخواه پاسخگو خواهند بود. آنها نمی توانند خود را مبرا از مسئولیت بدانند.
شرکت در این انتخابات در حکم مشروعیت بخشیدن به این نظام می باشد. نظامی که در آن ستم و تبعیضات قومی- ملی نهادینه شده است، فساد و ناکارآمدی دولتی، فقر و فلاکت، بیکاری، فحشا و اعتیاد و رانت خواری بیداد می کند. در شرایطی که نظام مشروعیت خود را در بین اکثریت قاطع مردم ایران از دست داده است، شرکت در این انتخابات بهر دلیل وعنوانی هیچگونه سنخیتی با اهداف جنبش آزادیخواهانه و منافع ملی ندارد.
با کمال تاسف، در آستانه هر دوره از انتخابات مجلس در تورکمن صحرا رقابت های طایفه ای و فامیلی اوج میگیرد. هدف از این نزاع ها و رقابت های طایفه ای تلاش برای راهیابی کاندیدای هم طایفه ای به مجلس است. عوامل حکومتی در ایجاد این چند دستگی ها بین تورکمن ها نقش مهمی ایفا می کنند و علاوه بر اختلاف افکنی میان تورکمن ها، تنور انتخابات در منطقه را نیز گرم می کنند.
فعالین سیاسی و اجتماعی تورکمن به نیکی می دانند که نمایندگان دستچین شده توسط حکومت، هیچ نقشی در بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی منطقه نمی توانند ایفا کنند.
انتخاب یک نماینده تورکمن ممکن است برای دوستان و یا هم طایفه ای هایش آب و نانی باشد، اما با توجه به ساختار کنونی نظام، برای بهبود وضعیت مردم تورکمن هیچ نفعی نخواهد داشت.
در تورکمن صحرا روشنفکران و فعالین مدنی نبایستی اسیر جو انتخاب یک نماینده تورکمن شوند. شرکت در انتخابات به معنی تایید سیاست هایی خواهد بود که تاکنون در تورکمن صحرا بر مردم تورکمن رفته است.
ما عدم شرکت در مضحکه ای به نام “انتخابات مجلس” را وظیفه ملی و اخلاقی خود و هر انسان آزاده ای میدانیم و آنرا تحریم می کنیم.

شورای همبستگی تورکمنصحرا

تورکمن های دمکرات ایران

سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲