مصاحبە

مصاحبەموسیقی

یادداشت روزانه ( نمره چهاردهم ):امیرجواهری لنگرودی

admin
امیرجواهری لنگرودی؛ درپیکار جنبش آزادیخواهی ایران،دانشگاه همواره سنگرآزادی وآزادیخواهی و مبارزه بوده واین پیکار ازدهه سی تا به امروزدرشعار« اتحاد- مبارزه- پیروزی»، تجلی یافته است!...