درباره ما

admin

در باره تورکمن صحرا مدیا:

تورکــمن صحرا مدیا فعالیت دوره جدید خویش رااغار کرده و يك نشريه‌ی الكترونيكی است، نسخه چاپی ندارد و تنها در شبكه جهانی «اينترنت» قابل دسترس است.

فعاليت تورکــمن صحرا مدیاغيرانتفاعی است و همكاری با آن نيز داوطلبانه و غيرانتفاعی است. و به هیچ گروه و دسته ای وابسته نیست. درِ تورکمن صحرا مدیا به روی قلم و اندیشه هر انسان آزاد اندیش و ترقی خواه، صرفنظر از تعلقات گرایش سیاسی، باز است.
تورکمن صحرا مدیا تلاش دارد مسایل تورکمن صحرا وزندگی ملت تورکمن را در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به بحث گذاشته و به روشنگری بپردازد.

تورکمن صحرا مدیا خودرا طرفدار حقوق بشر، دموكراسی، جدايی نهاد دين و قدرت می‌دانند،  مخالف قهر و خشونت، و طرفدار روش‌های مسالمت‌آميز در سياست‌ورزی و ديگر فعاليت‌های اجتماعی است.

مقاله ارسالی جانب ادب و احترام را رعایت کرده وعاری از برخورد شخصی و توهین باشد
درج مقاله در تورکمن صحرا مدیا به معنای تأئید آن نیست. مسئولیت هر مقاله با نویسنده آن است،

مسئول سایت

ماتی وکیلی