اخباررویدادهای ایران و جهان

تورکمن های دمکرات ایران:تنها راه گذار از نظام ولائی اتحاد و همبستگی ماست.

 

معاملهء پنهانی دولت سوئد برای معاوضه ” ” با دو شهروند سوئدی گروگان در زندان های ایران، ( یوهان فلودروس و سعید عزیزی) نشان داد که :اولا ، باج گیری ، ج. اسلامی با سیاست “گروگان گیری” اش در برابر دول غربی ، بنحو احسن پاسخ میدهد.
دوما : دولت های غربی منطق و استدلال خود را دارند ، و در وحله اول دنبال منافع خود میباشند.حمایت دولتهای غربی از “حقوق بشر”و مبارزات مردم ایران و سایر کشور ها ئی با حکومت های دیکتاتوری ، برای دمکراسی و آزادی تا آنجائی خواهد بود که با منافع آنها همسو باشد. و یا حداقل این حمایت ها بزیان منافعشان تمام نشود.
دخیل بستن بر در سفارتخانه ها و مذاکره در وزرات خارجه های کشور های غربی از طرف اپوزیسیون برای آزادی ایران از چنگال حاکمان جنایتکار ولائی ، به تنهای کارائی لازم را نخواهد داشت. کسب حمایت دولتهای خارجی و جامعه بین المللی موقعی امکان پذیر خواهد بود که اپوزیسیون توانائی خود را در سازماندهی و بسیج مردم در عمل به اثبات رساند.نشان دهد که از پشتیبانی توده ای در داخل برخوردار است.
ما معتقدیم : مردم ما برای عبور از ج. اسلامی ،غیر از خود شان هیچ متحد استراتژیکی ندارد. تنها با اتحاد و همبستگی مردم است که میتوان این رژیم را وادار به تسلیم نمود. تنها ضامن پیروزی مان اتحاد و همبستگی ماست.
تورکمن های دمکرات ایران

سه شنبه 29 خرداد 1403