اخبارگوناگون

تورکمن صحرا مدیا:سال نو،سال شادی،سال تلاش برای زیستن در دنیای بهتر و انسانی را آرزو می‌کند.

تورکمن صحرا مدیا:سال نو،سال شادی،سال تلاش برای زیستن در دنیای بهتر و انسانی را آرزو می‌کند.