اخبارگوناگون

تورکمن های دمکرات ايران:سال نو میلادی را تبریک می گوئیم.

سال نو میلادی را تبریک می گوئیم.

با آرزوی دنیائی روشن و بدور از تیره گی ها !دنیائی عاری از جنگ!

تورکمن های دمکرات ايران