اخبارمصاحبە

تغییر یا چرخش؛ گذشته سیاسی افراد تا چه حد مهم است؟

تغییر دیدگاه شخصیت‌های سیاسی در طول زمان تا چه حد پذیرفتنی‌ست؟ مرز «تغییر دیدگاه بر مبنای تکامل اندیشه‌ی افراد» با «تغییر دیدگاه به خاطر منافع و مصلحت روز»، کجاست؟ و افرادِ مختلف چگونه با گذشته‌ی متفاوت خود و دیگران روبه‌رو می‌شوند؟

مهمان‌ها:
آرش جودکی، پژوهشگر فلسفه
عرفان ثابتی، جامعه‌شناس و پژوهشگر فلسفه

محمود صباحی، جامعه‌شناس و نویسنده

چشم‌انداز: تغییر یا چرخش؛ گذشته سیاسی افراد تا چه حد مهم است؟ (youtube.com)