آرشیواخباراسنادرویدادهای ترکمن صحرا

«پلاتفرم تورکمن های دمکرات»

بر اساس پیشنهادات انتقادی و اصلاحی برخی دوستان و پس از بحث و تبادل نظر مابین اعضا تورکمن های دمکرات ایران، اصلاحاتی در پیش نویس پلاتفرم صورت پذیرفت.
اکنون این پلاتفرم، چارچوب اندیشه های ما در ارتباط با جنبش در ایران و جنبش ملی در تورکمن صحرا است.
با سپاس از دوستانی که با ایده ها و نظرات خود ما را در هرچه بیشتر غنا بخشیدن به این پلاتفرم یاری رساندند.

«پلاتفرم تورکمن های دمکرات»

تورکمن های دمکرات ایران همصدا و همراه با نیروهای آگاه ملت تورکمن و سایر مردم ایران برای تحقق آرمان ها و اهداف زیر تلاش و کوشش میکند.

الف – گذار ازحکومت توتالیتر جمهوری اسلامی ایران به یک جمهوری دمکراتیک ، سکولار وغیرمتمرکز. انجام این مهم را در همبستگی با جنبش انقلابی مردم ایران و به شکل مسالمت آمیزو با حفظ حق دفاع مشروع می دانیم .
ب‌ – برقراری آزادی و عدالت اجتماعی
پ – دمکراسی در ایران. ایجاد حکومتی دمکراتیک و سکولار بر مبنای اصول دمکراسی و اصو ل مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و متمم های آن. در این راستا ما بر برابری حقوق زنان، برابری جنسیتی و نیز حفظ محیط زیست تاکید ویژه داریم.
ت‌ – حقوق ملی خلق تورکمن
آزادی:
آزادی از مهمترین حقوق اساسی و بنیادین بشری بشمار میرود. ما به سه نوع آزاد یهای فردی، جمعی و فکری به عنوان مصادیق آزادی که در سند اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده، عمیقا باور داریم.
به آزادی های پایه ای از جمله آزادی های سیاسی حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن به مناصب عمومی همراه با آزادی بیان و اجتماع، آزادی اندیشه، آزادی حق داشتن مالکیت خصوصی وممنوعیت از بازداشت خودسرانه تأکید می کنیم.
برای آنکه آزادی های پایه ای قابل اعمال باشد باید هر شهروندی به قدر کافی از نعمات مادی برخوردار باشد, تا بهره مندی اش از آزادی های پایه ای معنادار گردد. تأمین نعمات مادی به قدر کافی مستلزم برقراری عدالت اجتماعی در جامعه است.
ما بر منع شکنجه و لغو اعدام در قوانین جزایی تاکید داریم
دمکراسی:
1- دموکراسی در هر کشوری محصول برآمد تعادل و توازن قوا در جامعه است.
2- دموکراسی هدف نیست بلکه «راه جستجوی راه حل هاست». دموکراسی یک قرار داد اجتماعی روی کاغذ نیست، و یک پدیده تاریخی بازگشت ناپذیر نیز نیست. دمکراسی را می توان به درختی تشبیه کرد که باید کاشت و با آزادی آبیاری کرد.
3- ما این برداشت از دموکراسی را که به حکومت اکثریت بر اقلیت و صندوق رأی تقلیل می دهد، درکی ناقص از دموکراسی میدانیم. در دموکراسی؛ اقلیت ها از همه امکانات حقیقی و حقوقی و تصمیم گیری ها باید برخورد ار باشند. و همچنین امکان تبدیل شدن اقلیت به اکثریت در جامعه فراهم باشد.
4 – در شرایط کنونی ایران رعایت و اجرای اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و متمم های آن، که حداقل آزادی و برابری را برای همه گان تضمین کرده اند را از ضرور تها و پیش شرط دموکراسی می دانیم.
5- برداشت ما از دموکراسی نه بر تمرکز و گسترش قدرت اکثریت حاکم؛ بلکه برتمرکز زدایی از قدرت و توزیع آن استوار است.
6- در دموکراسی حکومتی، مردم آزادانه و برابر هم در فرآیندهای قانونگذاری و هم در فرآیندهای انتخاب کسانی که قرار است در نهادها اجرایی قرار بگیرند و قوانین را اجرا کنند، دخالت دارند.
7- در دموکراسی هیچ اکثریت و هیچ تصمیم و قانو نی نمیتواند و نباید یکبار و برای همیشه تکلیف همه چیز و همه ی نسلها را مشخص کند. در دموکراسی راه تجدیدنظر در همه ی تصمیمهای پیشین باز است.
8- احزاب ، سازمانها، سندیکاها، اتحادیه ها ، نهادهای اجتماعی ومدنی بعنوان پایه های مشارکت مردم ازنمادهای دمکراسی هستند.
9- رسانه ها و مطبوعات آزاد از ارکان مهم دمکراسی در یک جامعه هستند.
حقوق ملی ملت تورکمن:
این حقوق از نظر ما به شرح زیر است:
10- ایران کشوری است متشکل از ملیت های متعدد که به واسطه ویژگی های متنوع و مشترک به هم پیوند خورده اند. آنها در طول زمانی طولانی با یکدیگر همکاری کرده اند، در رنج ها و شادی های یکدیگر شریک بوده اند و در دفاع از استقلال ایران دوش به دوش هم تلاش کرده اند.
با وجود همه این ارزش های مشترک این ملیت ها از حقوق ملی خودشان محروم شده اند. این عامل سبب تضعیف یکپارچگی و مانع توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران بوده است. یکپارچگی اساسی و پایدار زمانی تضمین خواهد شد که همه ملیت های ایران از حقوق برابر برخوردار باشند و هر نوع ستم ملی از میان برود.
11- یکی از این ملیت ها، ملت تورکمن است. تورکمن ها از لحاظ تاریخی، زبانی، فرهنگی و سنتی، ویژگی های ملی دارند. این ویژگی ها به آن ها حق آزادی و خودمختاری می دهد. تورکمن ها به سان دیگر ملیت های ایران اداره امور داخلی و ملی خود را حق خود می دانند.

– ملت تورکمن خودمختاری خود را بر بنیاد دموکراسی برپا خواهد ساخت. بنابراین مجلس ملی تورکمن صحرا توسط نمایندگان منتخب تشکیل خواهد شد و انتخاب مسئولین اجرایی خودمختار توسط مجلس ملی منطقه انجام خواهد پذیرفت.
13-تورکمنهای دمکرات با تمام توان خود از دموکراسی برای ایران در شکل جمهوری حمایت میکند. تورکمن ها، مثل همه شهروندان ایران از طریق انتخاب نمایندگانی برای مجلس در امور حکومت مرکزی مشارکت خواهند کرد.
14- مردم تورکمن به زبان مادری خود ارزش بسیار بالایی قائل است. و تحمیل زبان دیگری بر مردم تورکمن باعث عقب ماندگی تاریخی زبان تورکمنی شده و زمینه اضمحلال آن را فراهم می کند. لذا تدریس در مدارس به زبان تورکمنی الزامیست ودرارگانهای دولتی زبان تورکمنی به عنوان یکی از زبانهای رسمی استفاده شود.
15- ما منافع ملی خویش را در حفظ یکپارچگی ایران دمکراتیک ، سکولار وغیرمتمرکز میدانیم و در رسیدن به این آمال و اروزها پیگیرانه تلاش میکنیم.

٢٨نوامبر ٢٠٢٣

تورکمن های دمکرات ایران

turkmen_di@outlook.com