اخبارمصاحبە

عطا هودشتیان: چهار خطای نظری امیر طاهری

چهار خطای نظری در رابطه با اپوزیسیون ایران، جریان پادشاهی خواهی و جمهوری خواهی.
بررسی دلایل افول جنبش مهسا. رشد جنبش آموزگاران و دانشجویان. بررسی “فرافکنی” و شگل گیری روحیه فاشیسم پنهان در امروز ایران.
سخنرانی در انجمن تلنگر – جنوب کالیفرنیا – جولای ۲۰۲۳

عطا هودشتیان: چهار خطای نظری امیر طاهری – YouTube