آرشیورویدادهای ایران و جهان

در محکومیت توطئه برای کشتار دستگیرشدگان!

وی که با شعار های ملی گرایانه و با اخذ رای جوانان ترکمن وارد مجلس شده است، امروز خواهان اعدام همان جوانان مطالبه گر میگردد. برگزاری دادگاه های فرمایشی، تحت نظارت ارگان های امنیتی ، که خود بخشی از ماشین سرکوب حکومتی محسوب میشود ، فاقد هر گونه صلاحیت حقوقی میباشد .ما این توطئهءشومی را که برای حاکم نمودن فضای رعب و وحشت در جامعه برنامه ریزی شده را شدیدا محکوم کرده ، وخواهان آزادی بی قید و شرط تمامی بازداشت شدگان هستیم.؛

65 درصد دستگیرشدگان اغتشاشات در البرز آزاد شد‌ندبعد ازصدور بیانیه ای از طرف ۲۲۷ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی،مبنی بر “محاربه”خواندن دستگیر شدگان اعتراضات اخیر ،و تقاضا ی اعدام آنها از قوهءقضایی ! ، محسن اژه ای بلا فاصله با “دشمن امنیت”خواندن معترضین ،موافقت خودرا با محاکمهءسریع وصدور حکم اعدام برای آنها را اعلام میکند. یکی از این نمایندگان امضا کنندهء این بیانیه که خواهان اعدام جوانان معترض شده ،امان قلیچ شادمهر نمایندهء گنبد کاوس میباشد.

وی که با شعار های ملی گرایانه و با اخذ رای جوانان ترکمن وارد مجلس شده است، امروز خواهان اعدام همان جوانان مطالبه گر میگردد. برگزاری دادگاه های فرمایشی، تحت نظارت ارگان های امنیتی ، که خود بخشی از ماشین سرکوب حکومتی محسوب میشود ، فاقد هر گونه صلاحیت حقوقی میباشد .ما این توطئهءشومی را که برای حاکم نمودن فضای رعب و وحشت در جامعه برنامه ریزی شده را شدیدا محکوم کرده ، وخواهان آزادی بی قید و شرط تمامی بازداشت شدگان هستیم.

تورکمن های دمکرات ایران