ادبیات تورکمن

اخبارادبیات تورکمنرویدادهای ترکمن صحرا

تورکمن های دمکرات ایران:ما ضایعه از دست دادن این شاعر بزرگ را به عموم مردم تورکمن صحرا و بخصوص خانواده وی تسلیت میگوییم.

admin
نهایت تاسف و تاثر شاعر بزرگ تورکمن صحرا ستار سوقی بعد از مدت ها بستری در بیمارستان به دیار ابدی شتافت. شنیدن خبر مرگ عزیزان...