ساختار و ترکیب ملت ترکمن

ساختار و ترکیب ملت ترکمن

 این مقاله بخش مربوط به ترکمنها است که از کتاب «ملل ترک. بخشهایی ازتاریخ اتنیکی»، ترجمه شده. این کتاب به جنبه‌های تاریخ نویسی و مطالعه منابع پژوهش قوم شناسی برخی ملل ترک و مسائل کلیدی تاریخ اتنیکی آنها از جمله ترکمنها پرداخته است.هیئت تحریه ی این کتاب عبارتند از: گروموف د.و.، گوبوگلو م.ن.، اوستاپنکو ل.و.،

تاریخ مطلب: چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۴  | شماره مطلب: 788