کد مطلب : 5068
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲ آبان ۱۴۰۱ - ۲۳:۴۹
- بازدید

غفور. گ؛

روحانیت بلوچ و آخوند های تورکمن !

روحانیت بلوچ و آخوند های تورکمن !
"آزادی حق ملت ایران است. مهمترین خواسته مردم ما وتک تک مردم ایران آزادی ست. آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی اندیشه و فکر و آزادی مذهبی خواست مردم است. خدایا خودت فساد را بردار! اختناق را بردار! مطالبات و خواسته های ما را تو رسیدگی کن!". مولوی عبدالحمید بعنوان یک رهبر مذهبی بنا به توانایی و پتانسیل هایش همیشه از مردم بلوچ، ومطالبات انها دفاع کرده و تبعیضات حکومتی علیه بلوچ ها و اهل سنت را محکوم کرده است. و بار ها مخالفتهای خود را از دخالت های حکومتی در مراسم واعتقادات اهل سنت اعالم کرده است.؛

یک روحانی اهل سنت به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد – کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنیبعد از کشتارددمنشانه ی نمازگزاران بلوچ در روز جمعه ۸ مهر ماه در شهر زاهدان، مولوی عبدالحمید ضمن دعوت مردم به آرامش! از مقامات دولتی خواهان شناسایی و محاکمه ی عاملین این جنایت گردید. اما مردم بلوچ با بی تفاوتی و عدم پاسخگویی از طرف مسئولین روبرو گردید. بار دیگر رهبر مذهبی مردم بلوچ که از پایگاه وسیعی در بین مردم برخوردار است، در خطبه ی نماز جمعه ۲۹ مهر ماه، رهبر جمهوری اسالمی را مسئول کشته شدن مردم بی گناه در زاهدان خواند. وی شجاعانه اعالم کرد:”

همه آنها )معترضین کشته شده ( برای آزادی جان سپرده اند” .وی خاطر نشان ساخت:”در این مملکت زندگی میکنیم و این کشور خانه و سرزمین ماست. خدایا فریاد های ما را بشنو وخودت رسیدگی بکن.جو اختناق و فساد را که مدتهاست در کشور ما حاکم است و هیچکس نمیتواند حرفی بزند، محو کن از این مملکت.” او در ادامه خطبه هایش گفت: “آزادی حق ملت ایران است. مهمترین خواسته مردم ما وتک تک مردم ایران آزادی ست. آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی اندیشه و فکر و آزادی مذهبی خواست مردم است. خدایا خودت فساد را بردار! اختناق را بردار! مطالبات و خواسته های ما را تو رسیدگی کن!”.

مولوی عبدالحمید بعنوان یک رهبر مذهبی بنا به توانایی و پتانسیل هایش همیشه از مردم بلوچ، ومطالبات انها دفاع کرده و تبعیضات حکومتی علیه بلوچ ها و اهل سنت را محکوم کرده است. و بار ها مخالفتهای خود را از دخالت های حکومتی در مراسم واعتقادات اهل سنت اعالم کرده است.

تا به امروز روحانیت تورکمن در قبال کشتار نماز گزاران بلوچ هیچگونه عکس العملی نداشته اند. حتی خواهان تحقیق و مجازات عاملین این کشتار نشده اند .متاسفانه نه تنها از مطالبات و خواسته های به حق مولوی که خواسته های مردم تورکمن نیز است، دفاع نکرده اند بلکه ،برعلیه ان بوده اند.آخوند عبدالباسط نوری زاد خطیب نماز جمعه گنبد، تظاهر کنندگان را “اغتشاش گر” میخواند. آخوند دیگری بنام ابوبکر خوجملی با “اغتشاشگر”خواندن معترضین حق طلب، اضافه میکند :”نباید علیه امیر و حاکم )البد حتی ظالم هم باشد( قیام نمود. یعنی حاکمان هر تبعیضی، هر ظلم و اجحافی را مجازند علیه مردم خویش روا دارند و مردم حق اعتراض را ندارد.

روحانیت تورکمن تا به امروز ثابت کرده است که نمیتوان به ان ها امیدی بست که از منافع مردم تورکمن دفاع نمایند، نباید انتظار از آنها داشت که مانند مولوی عبدالحمید در خطبه هایش فریاد بزند :”مردم آزادی و احترام می خواهند”.به دولتمردان بگویند:”در کشور ما تنوع قومی و مذهبی وجود دارد، این تنوع را باید پذیرفت”. آخوند تورکمن در عمل اثبات کرد، نه تنها همراه مردم تورکمن برای احقاق حقوق خود نبوده ونیست. بلکه اغلب فرصت طلبانه با نیروی طرفدار تبعیض و سرکوب همراه هستند. آخوند تورکمن نه غم نان مردم تورکمن را داشته، نه تبعیض و بی عدالتی علیه تورکمن ها، و نابودی زبان و ادبیات تورکمن دغدغه خاطرش بوده ،تنها مسئله اش پوشیدن لباس آستین کوتاه دخترکان تورکمن و شادی، شعر و آواز خواندن ان ها بوده است.

در شرایط کنونی نمیتوان آیندهء روشنی را برای نظام والئی ترسیم نمود . تغییرات و تحوالت عمیقی در راه است. تغییراتی که مسئوالن و حامیانش را مجبور به پاسخگوئی به اعمال شان خواهد نمود.

غفور. گ

۲۰۲۲ اکتبر ۲۴

برچسب ها :

ناموجود